Zamówienia złożone do godziny 15:20 wysyłamy tego samego dnia. Dotyczy przesyłki kurierskiej DHL
Zadzwoń do nas17 250 88 92Pracujemy od pn. do pt. 8:00 - 16:00

Regulamin

regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZESCI-SOJKA.PL

Ten Regulamin Sklepu Internetowego został przygotowany przez prawników serwisu Prokonsumencki.pl. Sklep Internetowy www.czesci-sojka.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.czesci-sojka.pl prowadzony jest przez SOJKAM Sp. z o.o. (dawniej FHU WIKTOR SOJKA) z siedzibą w Wrzawy 22, 39-432 Gorzyce zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0001056490, której akta rejestrowe prowadzi SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP 8672258973, REGON 526472252, adres poczty elektronicznej: sklep@czesci-sojka.pl, numer telefonu: (17) 250 88 92.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.czesci-sojka.pl.

1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – SOJKAM Sp. z o.o.(dawniej FHU WIKTOR SOJKA) z siedzibą w Wrzawy 22, 39-432 Gorzyce zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0001056490, której akta rejestrowe prowadzi SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NIP 8672258973, REGON 526472252, adres poczty elektronicznej: sklep@czesci-sojka.pl, numer telefonu: (17) 250 88 92.

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

1.4.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM


2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@czesci-sojka.pl lub też pisemnie na adres: Wrzawy 22, 39-432 Gorzyce.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@czesci-sojka.pl lub też pisemnie na adres: Wrzawy 22, 39-432 Gorzyce.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych wskazany jest w pkt. 6 Regulaminu

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży poprzez Sklep Internetowy między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu. Niezależnie od zawarcia Umowy Sprzedaży przez Sklep Internetowy, zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą może nastąpić także na inne prawem przewidziane sposoby.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

3.5. Do Umów Sprzedaży zawieranych między Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zastosowanie mają ogólne warunki sprzedaży zawarte w pkt. 13 Regulaminu (dalej jako: OWS). Warunki zawarte w OWS znajdą zawsze domyślne zastosowanie do umów zawieranych z Klientami niebędącymi konsumentami, chyba, że wyraźne ustalenia między Sprzedawcą, a takim Klientem poczynione w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (np. e-mail) i wyraźnie zaakceptowane przez obie strony, będą stanowiły inaczej. W razie niezgodności między Regulaminem a OWS pierwszeństwo mają warunki zawarte w OWS. W razie stosowania przez Klienta niebędącego konsumentem własnych ogólnych warunków sprzedaży lub innych dokumentów regulujących zawieranie umów przez Klienta, Sprzedawca nie wyraża zgody na związanie nimi, a zastosowanie w takim wypadku mają OWS.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT


4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.4. Płatności elektroniczne, kartą płatniczą, Blik w ramach usługi imoje, których obsługę prowadzi ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.

4.1.5. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą w ramach usługi IdoPay prowadzonego przez IdoPayments Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (adres: al. Piastów 71-064 Szczecin), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000859711; akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8522666251; strona internetowa: https://www.idosell.com/pl/idopay/.

4.1.6. Płatności w systemie ratalnym - płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez spółkę CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48/bud. C-D, 54-202 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000039887, NIP: 6570082274, o kapitale zakładowym 876 833 400,00 zł.

4.1.7. Płatność leasingowa - płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z umowy leasingu zawartej między Klientem a finansującym, którym jest LEASELINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (Al. Stanów Zjednoczonych 59, 04-028 Warszawa), kapitał zakładowy 210 600,00 zł zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000477046, NIP: 5272698282, REGON: 146815482).

4.1.8. Kredyt kupiecki – w przypadku stałej współpracy z Klientem będącym przedsiębiorcą, możliwe jest udzielenie tzw. kredytu kupieckiego. W celu uzgodnienia szczegółów Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą danych kontaktowych wskazanych na wstępie niniejszego Regulaminu.

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4.2.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności odroczonej PayPo, Klient obowiązany jest do dokonania płatności na rzecz spółki PayPo Sp. z o.o. w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży bądź też – w przypadku wyboru przez Klienta płatności ratalnej – spłaty należności zgodnie z ustalonym ze spółką PayPo Sp. z o.o. harmonogramem spłaty kredytu.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU


5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.4.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.4.2. Przesyłka paletowa.

5.4.3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Wrzawy 22, 39-432 Gorzyce – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00.

5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 20 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 20 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.5.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym, leasingowej lub płatności odroczonej – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.

5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 45 minut. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od chwili uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.6.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym, leasingowej lub płatności odroczonej – od chwili powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od chwili uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.

6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI


6.1. Niniejszy punkt 6. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem, że do Umów Sprzedaży zawieranych między Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zastosowanie mają OWS zawarte w pkt. 13 Regulaminu.

6.2. Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

6.2.1. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

6.2.2. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

6.2.3. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

6.3. Reklamacja może zostać złożona na przykład:

6.3.1. pisemnie na adres: Wrzawy 22, 39-432 Gorzyce;

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@czesci-sojka.pl;

6.3.3. poprzez opcję „Dodaj reklamację” dostępną na Koncie Klienta w sekcji „Reklamacje produktów”.

6.4. Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: Wrzawy 22, 39-432 Gorzyce;.

6.5. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Zaleca się także wygenerowanie z Konta Klienta lub wydrukowanie ze strony Sklepu Internetowego „Potwierdzenia zwrotu”, wypełnienie i czytelne podpisanie tego formularza oraz załączenie go do przesyłki z odsyłanym Produktem. Wymogi podane w zdaniach poprzednich mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.6. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

6.7. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

6.8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1. pisemnie na adres: Wrzawy 22, 39-432 Gorzyce;

8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@czesci-sojka.pl;

8.1.3. poprzez opcję „Dodaj zwrot” dostępną na Koncie Klienta w sekcji „Zwroty produktów”.

8.2. Zwrot Produktu - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) w ramach odstąpienia od umowy może nastąpić na adres: Wrzawy 22, 39-432 Gorzyce.

8.3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 12 Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.4.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.4.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.6. Produkty - rzeczy ruchome, w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi:

8.6.1 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu - rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6.2 W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

8.6.3 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu - rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) - będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.7. Produkty – treści cyfrowe lub usług cyfrowe:

8.7.1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu - treści cyfrowej lub usługi cyfrowej - Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Produktu – treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę; (3) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) Sprzedawca na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

8.7.2. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.8.1. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. W przypadku Produktów, które nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą (np. przesyłki gabarytowe), konsument może ponieść wyższe koszty ich odesłania, zgodnie z poniższym przykładowym cennikiem jednego z przewoźników: https://www.sendit.pl/cennik/cenniki-krajowe/fedex.”

8.8.3. W przypadku Produktu - usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.9.1. (1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty - rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty - rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -,inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta; (14) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

8.10. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW


9.1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem.

9.2. Do Umów Sprzedaży zawieranych między Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zastosowanie mają ogólne warunki sprzedaży zawarte w pkt. 13 Regulaminu (dalej jako: OWS). Warunki zawarte w OWS znajdą zawsze domyślne zastosowanie, chyba, że wyraźne ustalenia między Sprzedawcą, a Klientem poczynione w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (np. e-mail) i wyraźnie zaakceptowane przez obie strony, będą stanowiły inaczej. W razie stosowania przez Klienta własnych ogólnych warunków sprzedaży lub innych dokumentów regulujących zawieranie umów przez Klienta, Sprzedawca nie wyraża zgody na związanie nimi, a zastosowanie w takim wypadku mają OWS.

9.3. W razie niezgodności między niniejszym Regulaminem, a OWS zastosowanie mają warunki zawarte w OWS, szczególności w zakresie warunków składania reklamacji, zwrotu Produktów, odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta oraz wszelkich postanowień dotyczących realizacji Umowy Sprzedaży.

9.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki. Usługodawcy/Sprzedawcy nie ponosi wobec Usługobiorcy/Klienta odpowiedzialności za szkody poniesione przez tych Usługobiorcę/Klienta związane z przestojem maszyn, urządzeń lub przedsiębiorstwa (całości lub części), opóźnieniami w dostawie nowych Produktów, w tym nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z demontażem Produktów, części z maszyn. Usługodawca/Sprzedawca nie ponosi wobec Usługobiorcy/Klienta odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

9.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. OPINIE O PRODUKTACH


10.1. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach oraz o Sklepie Internetowym na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.

10.2. Po zrealizowaniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail zawierającą prośbę o wystawienie opinii o Towarze i indywidualnie wygenerowany link powiązany z numerem Zamówienia, pod którym Klient może wystawić taką opinię.

10.3. Sprzedawca oznacza wystawione opinie jako „Opinia zweryfikowana” lub „Opinia niezweryfikowana”.

10.4. Oznaczenie „Opinia zweryfikowana” umieszczane jest przy opiniach, które zostały zweryfikowane poprzez wykorzystanie mechanizmu wystawiania opinii wskazanego w pkt 2 przez Sprzedawcę jako wystawione przez Klienta, który nabył Towar w Sklepie Internetowym.

10.5. Oznaczenie „Opinia niezweryfikowana” oznacza, że Sprzedawca nie miał możliwości zweryfikowania, czy opinia została wystawiona przez użytkownika, który nabył Towar w Sklepie Internetowym, tj. do wystawienia opinii nie skorzystano z mechanizmu opisanego w pkt 2.

10.6. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.

10.7. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 6. Regulaminu.

10.8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2. Zmiana Regulaminu:

11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów lub terminów płatności lub dostaw, podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

11.2.2 Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian, z zastrzeżeniem zmiana może być wprowadzona bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia w przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia; lub (2) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W dwóch ostatnich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.

11.2.3. W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia o proponowanych zmianach. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11.4.1 Regulamin obowiązuje od 18.07.2023

11.4.2 Regulamin obowiązujący do 17.07.2023 dostępny jest tutaj

12. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

SOJKAM Sp. z o.o.(dawniej FHU WIKTOR SOJKA)
Wrzawy 22, 39-432 Gorzyce
czesci-sojka.pl
sklep@czesci-sojka.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)  

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

13. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY


13.1. Drogi Kliencie, dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami i zapraszamy do zapoznania się ogólnymi warunkami sprzedaży produktów. Formuła niniejszych ogólnych warunków sprzedaży (dalej jako: „OWS”) zakłada ustalenie domyślnych zasad i warunków na jakich nastąpi składanie zamówień na nasze produkty, zawarcie oraz realizacja umów sprzedaży zawieranych między nami, a Państwem, w tym złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży będącej przedmiotem naszych uzgodnień oraz ewentualnych późniejszych zamówień i umów sprzedaży. Niniejsze OWS regulują zawieranie umów sprzedaży pomiędzy nami, a Klientami biznesowymi – tj. niebędącymi konsumentami. Niniejsze OWS, w razie podjęcia decyzji o współpracy, regulują w szczególności zasady na jakich nastąpi złożenie i przyjęcie zamówienia oraz wykonanie i rozliczenie umowy sprzedaży, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych wyraźnych ustaleń między nami poczynionych w formie pisemnej lub w formie elektronicznej i wyraźnie zaakceptowanych przez obie strony.

13.2. O NAS

13.2.1. Sprzedawcą jest SOJKAM Sp. z o.o.(dawniej FHU WIKTOR SOJKA) z siedzibą w Wrzawy 22, 39-432 Gorzyce zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0001056490, której akta rejestrowe prowadzi SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NIP 8672258973, REGON 526472252, adres poczty elektronicznej: sklep@czesci-sojka.pl, numer telefonu: (17) 250 88 92 (dalej jako: „Sprzedawca”).

13.2.2. Niniejsze OWS regulują zawieranie umów sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a klientami biznesowymi – tj. niebędącymi konsumentami (dalej jako: „Państwo” lub „Klient”.

13.2.3. Dane kontaktowe:

13.2.3.1 adres do korespondencji: Wrzawy 22, 39-432 Gorzyce;

13.2.3.2 adres poczty elektronicznej: sklep@czesci-sojka.pl;

13.2.3.3 numer telefonu kontaktowego: +48 17 250 88 92.

13.2.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego OWS jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności stanowiącej załącznik do OWS. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że w razie chęci złożenia zamówienia lub zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą podanie danych może być konieczne do jej realizacji.

13.3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

13.3.1. Nawiązanie współpracy, w tym przesłanie przez Państwa zapytania ofertowego, złożenie przez nas oferty oraz docelowo zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić w sposób dopuszczony prawem, w szczególności osobiście w naszej siedzibie, pisemnie, drogą poczty elektronicznej (mailowo), za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy lub telefonicznie. Niezależenie od sposobu nawiązania współpracy i zawarcia umowy, umowa sprzedaży jest zawierana zgodnie z warunkami niniejszych OWS, które są wiążące dla obu stron i to zarówno do umowy będącej aktualnie przedmiotem uzgodnień, jak i ewentualnych późniejszych zamówień i umów sprzedaży.

13.3.2. Standardowe zawarcie umowy między Państwem, a nami ma przebieg według następującego schematu:
1) Składają Państwo zapytanie ofertowe na produkty, które chcą kupić > 2) Na podstawie zapytania przygotowujemy i składamy Państwu ofertę > 3) W przypadku akceptacji oferty lub przystąpienia do jej realizacji (np. dokonania płatności zaliczki lub całości ceny) zostaje zawarta.

13.3.3. W przypadku braku odmiennych zastrzeżeń, termin obowiązywania oferty wynosi 7 dni od daty jej wysłania.

13.3.4. O ile z warunków zawartych w treści naszej oferty nie wynika inaczej cena produktu wskazana w naszej ofercie podana jest w złotych polskich.

13.3.5. Do zawarcia umowy sprzedaży możemy wymagać od Państwa podania lub potwierdzenia koniecznych danych, w tym: pełną nazwę Państwa firmy oraz NIP lub innym numer identyfikacji podatkowej, adres, numer telefonu kontaktowego oraz dane dotyczące umowy (chyba, że wynikają one już z zaakceptowanej oferty): produkt/y, ilość produktu/ów, adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamawiającego.

13.3.6. Przez dzień roboczy dla potrzeb niniejszych OWS należy rozumieć jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

13.3.7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Państwu treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszych OWS, w tym na naszej stronie internetowej, oraz w zależności od sposobu nawiązania współpracy utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży może nastąpić także w inny sposób (np. poprzez przesłanie wiadomości mailowej lub utrwalenie ustaleń na piśmie).

13.4. PRZEDMIOT UMOWY

13.4.1. Staramy się dopasować do Państwa potrzeb i oczekiwań, dlatego przedmiot umowy sprzedaży zawsze ustalamy indywidualnie z Państwem.

13.4.2. Przedmiot danej umowy oraz jej szczegółowe warunki ustalane są standardowo przed zawarciem umowy (np. w ofercie lub w trakcie uzgodnień zawsze przed wyrażeniem przez Państwa woli związania się umową).

13.4.3. W pozostałym zakresie zastosowanie mają niniejsze OWS. Warunki zawarte w OWS znajdą zawsze domyślne zastosowanie, chyba, że wyraźne ustalenia między nami poczynione w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (np. e-mail) i wyraźnie zaakceptowane przez obie strony, będą stanowiły inaczej. W razie stosowania przez Państwa własnych ogólnych warunków sprzedaży lub innych dokumentów regulujących zawieranie umów przez Państwa, Sprzedawca nie wyraża zgody na związanie nimi, a zastosowanie w takim wypadku mają niniejsze OWS.

13.5. KONTAKT Z NAMI

13.5.1. Dane kontaktowe Sprzedawcy:

  • adres do korespondencji: Wrzawy 22, 39-432 Gorzyce;
  • adres poczty elektronicznej: sklep@czesci-sojka.pl;
  • numer telefonu kontaktowego: +48 17 250 88 92;
  • fax: +48 65 538 08 10.

13.6. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

13.6.1. Sposób i termin płatności jest indywidualnie ustalany z Państwem przed zawarciem umowy sprzedaży - np. w ofercie przygotowanej w odpowiedzi na Państwa zamówienie lub w trakcie prowadzonych wspólnie uzgodnień, a w zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają niniejsze OWS. Poniżej przedstawiamy standardowe sposoby i terminy płatności, które są dostępne w razie braku innych uzgodnień między nami, z zastrzeżeniem, że w takim wypadku Sprzedawca ma prawo wyboru sposobu płatności.

13.6.2. Udostępniamy następujące sposoby płatności:

13.6.2.1 płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

13.6.2.2 płatność gotówką przy odbiorze osobistym;

13.6.2.3 płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

13.6.2.4 płatności elektroniczne, kartą płatniczą lub Blik w razie jej udostępnienia przez Sprzedawcę.

13.6.3. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

13.6.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo indywidualnego uzgodnienia z Klientem płatności odroczonej.

13.6.5. W razie opóźnienia w płatności Sprzedawca uprawniony będzie, obok innych roszczeń przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dochodzić zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w maksymalnej wysokości oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

13.6.6. Przy pierwszych trzech umowach sprzedaży warunkiem płatności dla Klienta jest przedpłata lub zapłata gotówką (wysyłka towaru za pobraniem), przy kolejnych umowach sprzedaży warunki płatności ustalane są indywidualnie ze Sprzedawcą.

13.6.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wymagania przedpłaty w całości lub w części i to niezależnie od wcześniej uzgodnionych warunków płatności. Sprzedawca w takim wypadku ma prawo wstrzymać lub wydłużyć realizację umowy do czasu otrzymania wymaganej płatności.

13.6.8. Datą zapłaty jest data wpływu należności na konto bankowe Sprzedawcy.

13.6.9. Zakupiony przedmiot umowy pozostaje własnością Sprzedawcy do czasu uregulowania przez Klienta wszystkich należności wynikających z zamówienia(zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej- art. 589 k.c.). Klient ma prawo do dalszej odsprzedaży lub zadysponowania przedmiotem umowy dopiero wówczas, gdy stanie się jej właścicielem zgodnie z art. 589 k.c. W przypadku braku płatności w terminie, Klient zobowiązuje się na pierwsze wezwanie Sprzedawcy do wydania przedmiotu umowy Sprzedawcy lub do zapłaty pozostałej ceny. Po odbiorze Sprzedawca ma prawo żądać odpowiedniego odszkodowania za zużycie lub uszkodzenie towaru oraz poniesione koszty związane z odbiorem. W razie nieuzasadnionej odmowy wydania przedmiotu umowy, Klient zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 1% wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, niezależnie od odszkodowania za zużycie lub uszkodzenie. Zapłata kary umownej nie pozbawia Sprzedawcy prawa do żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

13.6.10. Fakturowanie wysyłki odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Faktura jest wysyłana elektronicznie za pomocą e-faktur lub dołączona do towaru lub wysłana pocztą na adres wskazany przez Klienta.

13.6.11. Sprzedawca zobowiązuje się do terminowej realizacji umowy sprzedaży. W przypadku wystąpienia opóźnienia poinformuje o tym Klienta i określi nowy termin realizacji. Wówczas Klient uprawniony będzie do naliczenia kary umownej w wysokości 0,07% ceny netto umowy sprzedaży za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 5% jej wartości netto.

13.7. SPOSÓB, TERMIN I KOSZT DOSTAWY LUB ODBIORU

13.7.1 Sposób, termin i koszt dostawy lub odbioru jest indywidualnie ustalany z Państwem przed zawarciem umowy sprzedaży - np. w ofercie przygotowanej w odpowiedzi na Państwa zamówienie lub w trakcie prowadzonych wspólnie uzgodnień, a w zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają niniejsze OWS. Poniżej przedstawiamy standardowe sposoby i terminy dostawy oraz odbioru, które są dostępne w razie braku innych uzgodnień między nami, z zastrzeżeniem, że w takim wypadku Sprzedawca ma prawo wyboru sposobu dostawy lub odbioru oraz ustalenia ich terminu.

13.7.2 Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a poza jej terytorium wymaga wyraźnego ustalenia ze Sprzedawcą.

13.7.3 Dostawa produktów do Państwa jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży wyraźnie stanowi inaczej. Koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Państwu w ofercie lub w trakcie naszych uzgodnień (jeżeli są prowadzone) lub po zawarciu umowy po ich ustaleniu. Odbiór osobisty jest bezpłatny.

13.7.4 Udostępniamy następujące sposoby dostawy:

13.7.4.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

13.7.4.2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Wrzawy 22, 39-432 Gorzyce – w dni robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00.

13.7.5 Termin dostawy produktu wynosi do 45 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że umowa sprzedaży wyraźnie stanowi inaczej.

13.7.6 Termin gotowości produktu do odbioru wynosi do 45 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że umowa sprzedaży wyraźnie stanowi inaczej.

13.7.7 Dostawy częściowe są dozwolone.

13.7.8 Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z dostawą lub wydaniem produktu w przypadku opóźnienia w płatności po stronie Klienta, w tym także z tytułu realizacji umów zawartych ze Sprzedawcą, co nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

13.7.9 W przypadku, jeśli w ramach realizacji umowy sprzedaży wymagane są dodatkowe uzgodnienia techniczno-handlowe (np. rysunki, dokumenty), termin realizacji zamówienia biegnie od daty dokonania ostatecznych ustaleń.

13.7.10 W przypadku gdy Klient nie odbierze przesyłki albo dostawa okaże się niemożliwa z innych przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient obowiązany będzie pokryć koszty przesyłki zwrotnej oraz koszty magazynowania, a także będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości nieodebranych lub niedostarczonych produktów za każdy dzień konieczności magazynowania przez Sprzedawcę nieodebranych lub niedostarczonych produktów. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Kolejna próba dostarczenia produktu nastąpi po uprzednim uregulowaniu przez Klienta kosztów i kar umownych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także kosztów ponownej dostawy. Gdy należność za magazynowanie przekroczy wartość magazynowanych produktów Sprzedawca jest uprawniony do utylizacji składowanych produktów na koszt Klienta

13.8. REKLAMACJE, GWARANCJA, ZWROTY

13.8.1 Wszelkie kierowane do Sprzedawcy reklamacje (w tym z tytułu gwarancji) i inne roszczenia z wszelkich tytułów muszą być kierowane do Sprzedawcy na zasadach wskazanych w OWS, w szczególności w niniejszym punkcie 7 OWS i to pod rygorem ich utraty.

13.8.2 Sprzedawca wskazuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

13.8.3 Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedane przez siebie produkty, jeżeli tak wyraźnie stanowi umowa sprzedaży zawarta z Klientem. Gwarancja jest udzielana przez Sprzedawcę na poniższych warunkach:

13.8.3.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty sprzedawane przez Sprzedawcę

13.8.3.2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski;

13.8.3.3. Gwarancja obowiązuje przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Okres gwarancji ustalony niniejszymi warunkami nie wpływa na pozostałe terminy wskazane w OWS, w szczególności zawarte w punkcie 7 OWS(oraz punktu 13.8 regulaminu), który określa procedurę skutecznego zgłaszania reklamacji do Sprzedawcy, w tym termin na zgłoszenie reklamacji od dnia zaistnienia przyczyny reklamacji;

13.8.3.4. Uprawnionym z gwarancji jest wyłącznie Klient, który dokonał bezpośrednio zakupu od Sprzedawcy i który wyłącznie sam korzysta z produktu objętego gwarancją. Klient nie może przenieść praw wynikających z gwarancji na podmiot trzeci bez wyraźnej zgody Sprzedawcy. W razie dalszej sprzedaży produktu lub oddania go innemu podmiotowi do korzystania na innej podstawie gwarancja wygasa

13.8.3.5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji oraz pod warunkiem, że nie są one objęte innymi wyłączeniami lub ograniczeniami, o którym mowa w OWS, w szczególności w niniejszym punkcie 7 OWS(punkt 13.8 regulaminu)

13.8.3.6. Okres gwarancji nie biegnie na nowo w razie naprawy lub wymiany produktu ani nie ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Klient nie mógł z niej korzystać w związku ze złożoną reklamacją;

13.8.3.7. W zakresie nieobjętymi niniejszymi warunkami gwarancji zastosowanie mają niniejsze OWS, w szczególności punkt 7 OWS określający procedurę skutecznego zgłaszania reklamacji do Sprzedawcy, kosztów reklamacji oraz możliwe sposoby realizacji reklamacji i ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy.

13.8.4. Informujemy, że nie przysługuje Państwu konsumenckie prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż nie posiadają Państwo statusu konsumenta w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

13.8.5. Z chwilą dostawy lub odbioru produktu Klient jest obowiązany niezwłocznie skontrolować i sprawdzić dostarczony produkt (w szczególności jego stan i ilość). Podpisanie przez odbierającego produkt protokołu odbioru bez uwag jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności odebranych produktów z umową sprzedaży. W przypadku jakichkolwiek uwag, co do stanu lub ilości produktu, jego opakowania, ubytku lub uszkodzenia są Państwo zobowiązani do spisania przy odbiorze w obecności przewoźnika protokołu szkody, pod rygorem odmowy uwzględnienia przez Sprzedawcę późniejszej reklamacji w tym zakresie. Spisany protokół Klient jest zobowiązany niezwłocznie przesłać do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@czesci-sojka.pl, nie później niż w terminie 24 godzin od odbioru przesyłki i to pod rygorem odmowy uwzględnienia przez Sprzedawcę późniejszej reklamacji w tym zakresie.

13.8.6. Klient jest zobowiązany do współdziałania przy procedowaniu reklamacji, w szczególności do zapewnienia dostępu do wadliwych produktów, przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów, zdjęć, nagrań i informacji dla realizacji naprawy oraz umożliwienia realizacji wybranego przez Sprzedawcę sposobu zadośćuczynienia zgłoszonej reklamacji.

13.8.7. Wszelkie kierowane do nas reklamacje i inne roszczenia z wszelkich tytułów (w tym także z tytułu gwarancji) muszą być kierowane do nas na zasadach wskazanych w OWS i to pod rygorem ich utraty, w szczególności w razie niezachowania wskazanych terminów lub niedostarczenia wymaganych dokumentów i informacji:

13.8.7.1. Reklamacje i roszczenia ilościowe lub dotyczące uszkodzeń lub ubytku produktów w transporcie, powinny być zgłaszane do Sprzedawcy najpóźniej przed upływem 24 godzin od momentu ich dostarczenia lub odbioru;

13.8.7.2. Pozostałe reklamacje i roszczenia powinny być zgłaszane do Sprzedawcy przed upływem 3 dni od dnia zaistnienia przyczyny reklamacji lub jej wykrycia, z zastrzeżeniem, że wszelkie uprawnienia z tytułu wszelkich reklamacji lub innych roszczeń związanych z realizacją umowy wygasają po upływie 90 dni od dnia wydania lub odbioru produktu (nie później jednak niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży), chyba że dane postanowienie OWS ustala inny termin. W przypadku istotnej naprawy lub wymiany okres, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie biegnie od nowa.

13.8.7.3. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej na adres: Wrzawy 22, 39-432 Gorzyce lub mailowo na adres e-mail: sklep@czesci-sojka.pl i to pod rygorem uznania, że nie zostały złożone w razie niezachowania wymaganej formy;

13.8.7.4. Reklamacja powinna zawierać wszystkie następujące elementy pod rygorem utraty prawa do złożenia reklamacji:

13.8.7.4.1. (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności:

13.8.7.4.1.1. rodzaj, miejsce i data wystąpienia wady lub innej nieprawidłowości;

13.8.7.4.1.2. informacje na temat urządzenia, warunków pracy, parametrów urządzenia i innych istotnych okoliczności, których dotyczy reklamacja;

13.8.7.4.1.3. pisemny protokół montażu reklamowanego produktu podpisany przez uprawnioną i wyspecjalizowaną do dokonania danej czynności jednostkę.

13.8.7.4.1.4. pisemne poświadczenie autoryzowanego warsztatu lub stacji diagnostycznej o zaistniałej wadzie;

13.8.7.4.2. (2) zdjęcia i nagrania przedstawiające przedmiot reklamacji;

13.8.7.4.3. (3) protokół szkody – w przypadku uszkodzeń i ubytków w transporcie przez przewoźnika;

13.8.7.4.4. (4) wszelkie oczekiwania lub roszczenia partnera co do sposobu wykonania reklamacji i to pod rygorem ich późniejszej utraty;

13.8.7.4.5. (5) dane kontaktowe składającego reklamację; oraz

13.8.7.4.6. (6) dokumenty takiej jak: faktura zakupu (kopia), karta gwarancyjna (dotyczy wyrobów, na które jest wydawana).

13.8.7.5. Reklamacja może dotyczyć wyłącznie produktów zastosowanych zgodnie z przeznaczeniem oraz profesjonalnie przygotowanych i zamontowanych przez Klienta.

13.8.7.6. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona wyłącznie do terytorium Polski i obejmuje wyłącznie wady materiałowe i produkcyjne.

13.8.7.7. Klient zobowiązany jest przed użyciem lub zamontowaniem produktu sprawdzić, zmierzyć i upewnić się, czy zakupiony produkt odpowiada jego potrzebom (tzw. sprawdzenie „na sucho” oraz sprawdzenie wymiarów z poprzednią częścią lub miejscem gdzie ma być zamontowany produkt) i to pod rygorem utraty wszelkich roszczeń względem Sprzedawcy, w szczególności wszelkie ewentualne niezgodności zgłoszone po zamontowaniu nie będą uwzględniane przez Sprzedawcę.

13.8.7.8. Reklamacji podlegają wyłącznie właściwie zainstalowane, pracujące w normalnych warunkach eksploatacyjnych, kompletne zamknięte podzespoły, których nie można sprawdzić bez prób ruchowych w szczególności przekładnia jazdy z hydromotorem, reduktor obrotu z hydromotorem, łożysko obrotu. Pojedyncze elementy wyżej wymienionych podzespołów nie podlegają reklamacji.

13.8.7.9. Uprawnionym do złożenia reklamacji jest wyłącznie Klient, który zawarł umowę sprzedaży bezpośrednio ze Sprzedawcą oraz cały czas od zakupu jest właścicielem produktu.

13.8.7.10. Odpowiedzialność Sprzedawcy nie obejmuje w szczególności: (1) uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego, korozji oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów w szczególności: elementów układów jezdnych, kierowniczych, napędowych; (2) uszkodzeń mechanicznych, nieprawidłowej eksploatacji oraz stwierdzonych napraw dokonywanych przez użytkownika oraz użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem; (3) w przypadku zakupu niepełnego zestawu naprawczego piasty / skrzyni / dyferencjału / przekładni redukcyjnej oraz braku wymiany pozostałych elementów współpracujących na nowe nieużywane (z powodu możliwości wystąpienia awarii układu, które mogą nastąpić na skutek destrukcyjnego oddziaływania innych eksploatowanych do tej pory elementów); (4) szkód wyrządzonych nieprawidłowym działaniem produktu; (5) kosztów dodatkowych takich jak transport, montaż, badania diagnostyczne itd.; (6) uszkodzeń części elektrycznych spowodowanych nieprawidłowym montażem lub nieprawidłowym działaniem układu elektrycznego.

13.8.7.11. W przypadku zakupu niepełnego zestawu naprawczego, na Kliencie spoczywa obowiązek udokumentowania i przedstawienia Sprzedawcy dowodów wymiany pozostałych elementów zależnych / współpracujących z produktem na nowe wolne od wad oraz dopasowanie do parametrów wymienionego niepełnego zestawu naprawczego

13.8.7.12. Na Kliencie ciąży ciężar udowodnienia wymiany elementów współpracujących, jeżeli ze względu na specyfikę swojego działania niewymienione mogły być przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania lub awarii reklamowanej części, a jeżeli elementy współpracujące mogą mieć wpływ na awarię Klient powinien na swój koszt dostarczyć je do Sprzedawcy.

13.8.7.13. Aby rozpocząć procedurę reklamacyjną chłodnicy Klient ma obowiązek odesłać razem z reklamowaną chłodnicą korek zbiornika wyrównawczego, do reklamacji silnika jazdy wymagane jest odesłanie reklamowanego silnika razem z wkręconymi w niego nyplami

13.8.7.14. Sprzedawca ma prawo ma prawo wymagać od Klienta dodatkowych informacji w szczególności faktur zakupu części elementów eksploatacyjnych, zdjęć, filmów, protokołów montażu, odpisu wskazań przyrządów serwisowych, pod rygorem odrzucenia reklamacji.

13.8.7.15. Niedostarczenie przez Klienta wymaganych dokumentów lub informacji w terminie 14 dni od wezwania do ich uzupełnienia skutkuje odrzuceniem reklamacji.

13.8.7.16. W przypadku, gdy dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest sprawdzenie produktu przez Sprzedawcę, Klient obowiązany jest niezwłocznie dostarczyć produkt na własny koszt pod wskazany przez Sprzedawcę adres, a następnie go odebrać na własny koszt.

13.8.7.17. Produkty, które są reklamowane powinny być identyfikowalne, czyste.

13.8.7.18. Sprzedawca ma prawo wezwać Klienta do dostarczenia na koszt Klienta informacji, dokumentów lub przeprowadzenia badań i dostarczenia ich wyników w przypadku, gdy uzna, że ma to znaczenie dla rozpatrzenia reklamacji, a Klient sam ich wcześniej nie dostarczył.

13.8.7.19. Klient obowiązany jest umożliwić Sprzedawcy przeprowadzić ocenę przedmiotu reklamacji, w miejscu w którym znajduje się reklamowany produkt – na życzenie Sprzedawcy.

13.8.7.20. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 90 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Sprzedawca może wstrzymać rozpatrzenie reklamacji do czasu (1) otrzymania wymaganych informacji i dokumentów; lub (2) otrzymania produktu od Klienta lub umożliwienia mu przeprowadzenia oceny przedmiotu reklamacji; a w przypadku reklamacji, których podstawą jest uszkodzenie lub ubytek produktu w transporcie – (3) również do czasu wydania ostatecznej decyzji reklamacyjnej przez przewoźnika.

13.8.7.21. W razie uznania przez Sprzedawcę reklamacji składanej przez Klienta za zasadną, Sprzedawca zdecyduje o wyborze sposobu jej wykonania – w szczególności o naprawie lub wymianie wadliwego produktu lub o obniżeniu lub zwrocie jego ceny. Decyzja Sprzedawcy odnośnie zasadności reklamacji i sposobu jej realizacji jest decyzją ostateczną.

13.8.8. Brak zbadania produktu i zgłoszenia reklamacji lub innego roszczenia do Sprzedawcy w terminach, w zakresie i w formie, o których mowa w OWS, powoduje utratę uprawnień reklamacyjnych, a także utratę możliwości późniejszego powoływania się na te wady lub nieprawidłowości przez Państwa w razie dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Sprzedawcy.

13.8.9. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z opóźnionym rozładunkiem lub odbiorem produktów, przestojami lub unieruchomieniem środków transportu wykorzystywanych przez Sprzedawcę lub podmioty, którym Sprzedawca lub Klient powierzył usługę transportu.

13.8.10. Klient traci możliwość reklamacji i wszelkich innych roszczeń do Sprzedawcy w przypadku dokonania napraw lub przeróbek dostarczonego produktu bez powiadomienia i pisemnej zgody Sprzedawcy. Sprzedawca nie odpowiada za usterki, wady i uszkodzenia będące następstwem zdarzeń losowych, uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwej eksploatacji czy konserwacji, samowolnych napraw lub przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez kupującego lub na jego zlecenie. W szczególności reklamacje nie mogą być uznane w przypadku wad w postaci korozji będących następstwem oddziaływania niewłaściwego środowiska na produkt.

13.8.11. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za błędną lub niewłaściwą interpretację przez Klienta informacji lub danych zawartych w materiałach informacyjnych Sprzedawcy lub producentów towarów objętych ofertą handlową Sprzedawcy.

13.8.12. Referencja OEM informuje ale nie gwarantuje, ze część pochodzi od oryginalnego producenta maszyny lub części.

13.8.13. Odpowiedzialność Sprzedawcy bez względu na podstawę prawną nie obejmuje: naprawiania szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych lub innych, utraty renomy rynkowej, kosztów demontażu, wykonawstwa zastępczego, prac budowlanych, ekspertyz i wszelkich innych kosztów lub szkód. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody następcze lub pośrednie, w tym utracone korzyści.

13.8.14. Odpowiedzialność Sprzedawcy za straty rzeczywiste z jakiegokolwiek tytułu, do którego mają zastosowanie zapisy OWS, nie może w żadnym wypadku przekroczyć 100% ceny netto produktu lub jego elementu, którego dotyczy roszczenie. Zaspokojenie roszczeń kupującego w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym wyklucza możliwość domagania się w przyszłości dalszych rekompensat z tego tytułu, w szczególności dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

13.8.15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przydatność produktów do pożądanych przez Klienta celów.

13.8.16. Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta kosztami poniesionymi w związku z prowadzeniem procedury reklamacyjnej, gdy roszczenie okaże się bezzasadne, w szczególności kosztami transportu, ekspertyzy, magazynowania, utylizacji.

13.8.17. Wszelkie wymienione części stają się własnością Sprzedawcy, jeżeli Sprzedawca tak postanowi.

13.9. POUFNOŚĆ I TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

13.9.1 Klient zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania, niepublikowania, nieprzekazywania i nieudostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim jakichkolwiek danych uzyskiwanych w związku z realizacją współpracy ze Sprzedawcą, w szczególności wynikających z jej treści stosowanych rabatów, terminów płatności, obrotów, przebiegu dalszych negocjacji, polityki handlowej Sprzedawcy, jak również informacji i danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych informacji prawnie chronionych, które to informacje Klient uzyskał w trakcie lub w związku z realizacją współpracy ze Sprzedawcą, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz.

13.9.2 Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje bezterminowo.

13.10. POSTANOWIENIA DODATKOWE

13.10.1 Sprzedawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta, w szczególności podanych w trakcie składania przez niego zamówienia. W zakresie weryfikacji Sprzedawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Klienta przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji umowy sprzedaży.

13.10.2 W przypadku opóźnienia w płatności, w tym płatności zaliczki, zastrzegamy sobie prawo odmowy zawarcia kolejnych umów, wstrzymania realizacji już zawartych umów lub odstąpienia od umowy do czasu uiszczenia należnych płatności, co nie rodzi po Państwa stronie żadnych roszczeń w stosunku do nas.

13.10.3 Wyłączone jest prawo potrącenia jakichkolwiek należności z płatnościami należnymi na naszą rzecz.

13.10.4 Klient nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej ze Sprzedawcą na podmiot trzeci bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

13.10.5 Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny, co nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Sprzedawcy.

13.10.6 W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z umową, nie są Państwo uprawnieni do wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.

13.10.7 Z chwilą wydania przez nas produktów przewoźnikowi lub Państwu przechodzą na Państwa korzyści i ciężary związane z produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów. W takim wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktów powstałe od przyjęcia ich do przewozu aż do wydania ich Państwu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

13.10.8 Jakakolwiek zwłoka lub nie wywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez nas nie będą stanowiły podstawy dla Państwa do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które nie ponosimy odpowiedzialności lub do których powstania się nie przyczyniliśmy.

13.10.9 Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby realizacja umowy sprzedaży odbyła się w umówionym przez obie strony terminie. Realizacja umowy sprzedaży po umówionej dacie nie stanowi naruszenia umowy ani OWS. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty, wydatki, straty lub szkody poniesione w wyniku opóźnienia realizacji umowy sprzedaży, a kupującemu nie przysługuje z tego powodu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży lub odszkodowania, chyba że strony poczynią inne jednoznaczne ustalenia.

13.10.10. Klient dokonując naprawy z użyciem zakupionego produktu zobowiązany jest dokonać jej zgodnie ze sztuką i to pod rygorem utraty wszelkich roszczeń względem Sprzedawcy, w szczególności Sprzedawca zwraca uwagę na (1) konieczność wymiany wszystkich rolek pracujących przy tej samej gąsienicy (niewymienione rolki mogą być lekko zużyte i przyśpieszają zużycie nowych rolek) oraz (2) w przypadku wymiany podzespołu napędowego konieczna jest wymiana dodatkowo koła napędowego w koparce (jest to część bezpośrednio współpracująca z hydromotorem, która zużyta powoduje luzy w napędzie, szarpanie hydromotoru i znacznie szybsze jego zużycie).

13.10.11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztem uszkodzonej skrzyni, w którą zapakowany był produkt w razie jego zwrotu przez Klienta (koszt takie skrzyni to około 100-300 zł). Dokonanie zwrotu jest możliwe tylko za uprzednią zgodą Sprzedawcy i na warunkach przez niego ustalonych.

13.10.12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztem zakupu nowego uszczelnienia technicznego w razie jego zużycia lub zniszczenia (w tym jego opakowania) przez Klienta zwracającego produkt. Dokonanie zwrotu jest możliwe tylko za uprzednią zgodą Sprzedawcy i na warunkach przez niego ustalonych.

13.10.13. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia, utratę, ubytek lub zniszczenia produktu po jego wydaniu przewoźnikowi lub innemu podmiotowi zajmującemu się dostawą produktu do Klienta.

13.10.14. Odstąpienie od umowy sprzedaży przez Klienta możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Sprzedawcy, przy czym Sprzedawca może zatrzymać w takim wypadku otrzymaną zaliczkę, zadatek lub wymagać zapłaty odstępnego w wysokości co najmniej 20% ceny sprzedaży.

13.10.15. Wycena dostawy przez Sprzedawcę jest ważna dla miejsc dostawy bez utrudnień ani ograniczeń ruchu samochodów odpowiednich do transportu zamówionych produktów.

13.10.16. Cła, podatki i inne opłaty oraz wszelkie dodatkowe koszty, mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy sprzedaży (np. przepakowanie, przeładunek, cięcie itd.) obciążają Klienta, o ile strony nie ustaliły inaczej.

13.10.17. Niezależnie która strona organizuje transport produktu, organizacja, odpowiedzialność i koszty rozładunku spoczywają na Kliencie.

13.10.18. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany określonego terminu realizacji umowy sprzedaży wskutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, tj. opóźnienia związane z uzyskaniem produktu, cech przedmiotu umowy, zwłaszcza w przedmiocie nietypowych zamówień, warunki pogodowe. W przypadku opóźnienia w dostawie z przyczyn leżących po stronie przewoźnika wybranego przez którąkolwiek ze stron, Sprzedawca jest uprawiony do jednostronnego wydłużenia terminu dostawy o czas wymagany do zrealizowania umowy sprzedaży.

13.10.19. Klient wyraża zgodę na wystawienie oraz dostarczenie dokumentów księgowych (w tym faktur) w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta.

13.10.20. Zabrania się kupującemu cesji jakichkolwiek praw wynikających z umowy sprzedaży w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

13.10.21. Ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości zapłaconej ceny z tytułu umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy roszczenie związane jest jedynie z danym produktem albo produktami, to wysokość naszej odpowiedzialności ograniczona jest jedynie do wysokości zapłaconej ceny za dany produkt albo produkty. We wszystkich przypadkach niedotyczących umowy sprzedaży lub w przypadkach, gdy brak jest zapłaconej ceny, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona łącznie maksymalnie do kwoty 10.000 zł, chyba OWS przewidują mniejszą odpowiedzialność, ograniczają ją lub wyłączają całkowicie. Ponosimy odpowiedzialność w stosunku do Państwa tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody pośrednie wywołane na skutek ewentualnej wadliwości produktów Sprzedawcy, np. koszty zapewnienia produktu zastępczego, ewentualne kary umowne itd.

13.10.22. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za szkody i niewypełnienie zobowiązań, jeżeli spowodowane zostało to zdarzeniem o charakterze siły wyższej, rozumianym jako nadzwyczajne i zewnętrzne zdarzenie, na którego wystąpienie lub trwanie Sprzedawca nie miał wpływu, którego Sprzedawca nie był w stanie przewidzieć w chwili podejmowania zobowiązania oraz któremu nie był w stanie zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności. Na potrzeby OWS przyjmuje się, że zdarzeniami o charakterze siły wyższe są w szczególności: katastrofy naturalne, epidemie, wojny, zamieszki, rozruchy, powodzie, pożary, strajki, zamknięcie granic państwowych, ograniczenie lub zakaz przemieszczania się, zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów, akty władzy wykonawczej i ustawodawczej oraz inne ustalone na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

13.10.23. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za szkody wyrządzone umyślnie.

13.10.24. Postanowienia niniejszych OWS dotyczące odpowiedzialności nie wyłączają ani nie ograniczają bezwzględnie wiążących przepisów prawa, których zastosowania nie można wyłączyć ani ograniczyć.

13.10.25. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

13.10.26. Z chwilą wszczęcia postępowania naprawczego lub upadłościowego w stosunku do Klienta jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący zastrzeżenie praw własności na rzecz Sprzedawcy. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedawcy w trakcie postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Klienta, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o tym fakcie oraz przesłać kopię postanowienia o zajęciu i związanej z nim dokumentacji. W razie wniesienia przez Sprzedawcę powództwa przeciwegzekucyjnego na podstawie art. 840 kpc, Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy poniesione koszty sądowe i pozasądowe jeśli Sprzedawca nie uzyska zwrotu tych kosztów od osoby trzeciej, przeciw której powództwo zostanie wniesione.

13.10.27. Wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego lub upadłościowego w stosunku do Klienta uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu produktu, którego własność zastrzeżono.

13.10.28. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych i błędów edytorskich.

13.11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.11.1 Umowy zawierane ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim oraz zgodnie z prawem polskim.

13.11.2 Niniejsze OWS wyłączają stosowane przez Klienta jego własne ogólne warunki sprzedaży lub inne podobne regulacje w stosunku do umów zawieranych ze Sprzedawcą.

13.11.3 Jeżeli Klient pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą jednokrotne udostępnienie OWS uznawane jest jako zapoznanie się z nimi i ich akceptacja przy wszystkich pozostałych zamówieniach i umowach zawieranych pomiędzy nami, aż do czasu zmiany treści OWS lub odwołania ich stosowania przez nas.

13.11.4 Umowy zawierane ze Sprzedawcą nie podlegają ustaleniom Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowych Umowach Sprzedaży Towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 roku, której zastosowanie jest niniejszym jednoznacznie wyłączone.

13.11.5 Jeżeli którekolwiek z postanowień OWS okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Strony zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

13.11.6 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm. oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

13.11.7 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany OWS.

14. ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY - POLITYKA PRYWATNOŚCI


14.1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania pozyskanych od Państwa danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i okresy przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

14.2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

14.2.1. Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z transakcjami regulowanymi niniejszymi OWS jest SOJKAM Sp. z o.o.(dawniej FHU WIKTOR SOJKA) z siedzibą w Wrzawy 22, 39-432 Gorzyce zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0001056490, której akta rejestrowe prowadzi SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NIP 8672258973, REGON 526472252, adres poczty elektronicznej: sklep@czesci-sojka.pl, numer telefonu: (17) 250 88 92.– zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Sprzedawcą.

14.2.2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.v

14.2.3. Zawieranie umów na podstawie niniejszych OWS jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym w niniejszych OWS i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio w OWS lub podawany przez Administratora np. w korespondencji za pośrednictwem poczty elektrycznej; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

14.2.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

14.2.5. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

14.3. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

14.3.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

14.3.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

14.4. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

14.4.1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Państwa. Przykładowo jeżeli decydują się Państwo na dokonanie zakupów wybierając odbiór osobisty zakupionego produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

14.4.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na podstawach, oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania danych
Wykonanie umowy sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umowy Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy sprzedaży.
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora oraz dążeniu do sprzedaży Produktów Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Prowadzenie ksiąg podatkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

14.5. ODBIORCY DANYCH

14.5.1. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

14.5.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli korzystają Państwo z odbioru osobistego, to Państwo dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

14.5.3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

14.5.3.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki - jeżeli korzystają Państwo ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia Państwa zebrane dane osobowe wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy produktu.

14.5.3.2. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, (w szczególności dostawcy poczty elektronicznej oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia Państwa zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

14.5.3.3. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia Państwa zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

14.6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

14.6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

14.6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

14.6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14.6.4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

14.6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

14.6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

Zaufane Opinie IdoSell
4.86 / 5.00 698 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-16
Szybko i sprawnie. Gorąco polecam!!!!!!!!!!
2024-05-20
Wszydtko zgodne z zamówieniem i sprawnie !!!
pixel