Zadzwoń do nas17 250 88 92Pracujemy od pn. Do pt. 8:00 - 16:00

Regulamin

§1 Definicje


 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  1. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość lub podejmuje czynności zmierzające do jej zawarcia.
  3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym/Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, z której treści wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
  5. Sprzedawca – Wiktor Sojka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHU Wiktor Sojka w Wrzawach 22, 39-432 Gorzyce, posiadający numer NIP:867 217 32 77, będący właścicielem sklepu.
  6. Adres siedziby Sprzedającego – Wrzawy 22 , 39-432 Gorzyce.
  7. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi:czesci-sojka.pl za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar.
  8. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na warunkach określonych w Regulaminie.
  9. Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym.
  10. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna.
  11. Elektroniczny formularz zamówienia – udostępniania przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zamówienia.
  12. Elektroniczny formularz zwrotu – udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zwrotów;dostępny pod adresem https://czesci-sojka.pl/pl/returns-open.html.
  13. Elektroniczny formularz reklamacji – udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura składania reklamacji;dostępny pod adresem https://czesci-sojka.pl/pl/rma-open.html.
  14. Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie - anulować lub edytować oraz zawierać Umowy Sprzedaży na odległość.
  15. Ocena obsługi zamówienia i Ocena poszczególnych Towarów – subiektywne wypowiedzi i oceny przyznawane przez Klienta w formie gwiazdek od 1 do 5 dla Sklepu Internetowego po zrealizowanym Zamówieniu.

§2 Postanowienia ogólne


 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. zawieranie Umów sprzedaży online – w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym,
  2. dokonywanie rejestracji i korzystanie z Konta w ramach Sklepu Internetowego,
  3. dodawanie opinii, komentarzy i ocen – Klient może dodać opinię lub komentarz do swojego zamówienia,
  4. przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system informatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. przeglądarki internetowe tj. Firefox, Chrome, Internet Explorer w aktualnej wersji,
  2. dowolny program od przeglądania plików w formacie PDF.
 3. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.
 4. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami za pośrednictwem odsyłacza zamieszonego na stronie głównej przed zawarciem Umowy sprzedaży na odległość, w jej trakcie oraz po zakończeniu. Kupujący może go pobrać i sporządzić jego wydruk.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§3 Zakładanie Konta


 1. Zakupy w Sklepie Internetowym są dokonywane po zarejestrowaniu lub bez rejestracji.
 2. Konto w Sklepie mogą założyć:osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. W celu dokonania rejestracji można na stronie Sklepu w procesie zakupowym albo poza procesem zakupowym w panelu „Zarejestruj się” lub „Zaloguj się” wybierając opcję „Załóż nowe konto”, wypełnić odpowiedni formularz podając w szczególności następujące dane:imię̨, nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu i ustanowić login i hasło oraz zaznaczyć checkbox dotyczący zapoznania się z Regulaminem i polityką prywatności.
 4. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 5. Sprzedawca przesyłam na maila podanego przez Klienta w procesie Rejestracji wiadomość dotyczącą założenia Konta i uzyskania do niego dostępu.
 6. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy swoich danych.
 7. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Twoje konto” może, wypełniając formularz, zmienić lub uzupełnić swoje dane podając inny adres do wysyłki lub adres do faktury, w tym dokonać zmiany hasła.
 8. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.
 9. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta bezpłatną usługę w postaci utrzymania Konta Klienta. Do zawarcia umowy o świadczenie tej usługi dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, potwierdzającej założenie Konta. Umowa o utrzymanie Konta zawarta jest na czas nieokreślony. Klient w każdym czasie i bez podawania przyczyn może wypowiedzieć tę umowę, poprzez złożenie stosownego oświadczenia lub żądanie usunięcia Konta, co powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług utrzymania Konta w Sklepie Internetowym. W celu rozwiązania umowy o utrzymanie Konta należy wysłać e-mail na adres:rodo@czesci-sojka.pl. W sytuacji, gdy Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta oraz przyjętego przez Sklep Internetowy, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Dane Klienta, który rozwiązał umowę o utrzymanie Konta zostają usunięte.
 10. Zabronione jest dodawanie w formularzach treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych osobowych osób trzecich, które nie udzieliły upoważnienia do założenia Konta w ich imieniu.

§4 Zamówienia


 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, za pośrednictwem Konta albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji.
 2. Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
 3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych i dokonaniu wyboru co do sposobu dostawy i formy płatności, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać między innymi informacje dotyczące:danych zamawiającego, dane dostawy i odbioru, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu dostawy.
 4. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i polityki prywatności oraz potwierdzenia zapoznania się z prawem do odstąpienia od umowy, a następnie wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
 5. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Przesłanie Sprzedawcy Zamówienia stanowi złożenie mu oferty zawarcia Umowy.
 6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego Zamówienia zawierające w szczególności numer zamówienia, informacje o zamówieniu i link do śledzenia szczegółów zamówienia. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.
 7. Do czasu rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia:
  1. Klient może zmienić swoje zamówienie przy pomocy rozwiązania technicznego dostępnego na stronie Elektronicznego formularza zamówienia i przechodząc ponownie całą ścieżkę składania zamówienia. Zmiana zamówienia następuje poprzez złożenie nowego, które wchodzi w miejsce dotychczas złożonego. Ewentualnie, dokonana przez Klienta płatność rozliczana jest na poczet nowego zamówienia, a w przypadku nadpłaty jest ona zwracana na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność.
  2. Klient może anulować swoje zamówienie wybierając opcję „anuluj zamówienie” dostępną na stronie Elektronicznego formularza zamówienia.
 8. W przypadku dokonania przez Klienta anulowania zamówienia Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności w terminie 3 dni roboczych. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 9. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy, a w przypadku zamówień opłacanych za pobraniem licząc od dnia zawarcia Umowy.

§5 Ceny Towarów i Płatność


 1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym Towarze na Stronie produktowej:zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmującą również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie Sklepu, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Zamówienia i formy płatności.
 3. Ceny Towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują̨ jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej Sklepu.
 4. Sklep Internetowy oferuje możliwość dokonania płatności w formie przelewów lub za pobraniem. Opcja płatności z odroczonym terminem płatności jest możliwa w sytuacjach indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedawcą.
 5. Płatności za Towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia na Elektronicznym formularzu zamówienia.
 6. Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://czesci-sojka.pl/pl/payments.html.

§6 Dostawa


 1. Na Elektronicznym formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wybranego przez Klienta sposobu dostawy bez dodatkowych kosztów dla Klienta.
 2. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy - Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.
 3. W sytuacji wskazanej w ust. 2, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar.
 4. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://czesci-sojka.pl/pl/delivery.html.

§7 Odstąpienie od umowy - elektroniczny formularz zwrotu


 1. Zgodnie z przepisami prawa prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł Umowę może od niej odstąpić w terminie 30 dni od dnia otrzymania zamówienia, przy czym odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymana zamówienia, może nastąpić bez podania przyczyny a przy odstąpieniach dokonanych po tym czasie Sprzedający uprawniony będzie do poznania przyczyny odstąpienia od umowy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin na odstąpienie wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy objętych jednym zamówieniem.
 3. Do dochowania 30 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu na adres:FHU SOJKA , Wrzawy 22 , 39-432 Gorzyce lub pocztą elektroniczną na adres sklep@czesci-sojka.pl. Procedurę zwrotu znacznie przyśpieszy, jeśli oświadczenie o odstąpieniu będzie wysłane wraz z towarem, którego dotyczy.
 4. W celu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, dostępnego pod linkiem:sklep@czesci-sojka.pl.
 5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu towary objęte Umową, której dotyczy oświadczenie od odstąpieniu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany towar należy wysłać na adres:FHU SOJKA , Wrzawy 22 , 39-432 Gorzyce. Do dochowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Procedurę zwrotu znacznie przyśpieszy, jeśli towar zostanie przesłany wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, z uwagi na okoliczność wskazaną w ust. 8 poniżej dotyczącą możliwości wstrzymania się przez Sprzedającego ze zwrotem kwoty w określonych w tym ustępie przypadkach.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. Niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania towaru przez Sprzedającego lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu jego odesłania Sprzedającemu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, Sprzedający zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta płatności, w tym, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 10. W przypadku gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostawy zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę wówczas, w razie odstąpienia od Umowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta poniesionych przez niego kosztów dodatkowych.
 11. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 8 Reklamacje


 1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towary pozbawione wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że Towar nie może być uznany za wadliwy, między innymi w sytuacji, gdy uległ on awarii, przestał działać z uwagi na:
  1. wadliwy jego montaż, w tym wadliwe podpięcie do maszyny lub montaż bez zachowania sterylności, w wyniku czego dochodzi do dostania się do układu zanieczyszczeń, w tym kwarcu z ziemi lub piasku,
  2. brak lub wadliwość konserwacji części współpracujących z produktem w ramach tego samego układu,
  3. brak terminowej wymiany płynów roboczych wymagających okresowej wymiany, w tym np. oleju hydraulicznego.
 3. W przypadku, gdy Towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Klient jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  2. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 4. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać w terminach ustawowo przewidzianych, na adres mailowy:sklep@czesci-sojka.pl. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej do zgłoszenia reklamacyjnego dokonywanego za pomocą poczty elektronicznej należy załączyć zdjęcia wadliwych Towarów oraz zdjęcia obrazujące podpięcie produktu do maszyny, a w przypadku wysyłki reklamowanych Towarów, zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu, powinien być on dostarczony wraz z dowodem zakupu oraz wydrukowanym i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (zawierającym wskazanie osoby składającej reklamację, żądanie załatwienia reklamacji oraz wskazanie wady Towaru, przyczyn reklamacji). W celu złożenia reklamacji Klient może skorzystać z funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu, w tym w zakładce „Twoje konto – Reklamacje produktów”.
 5. W przypadku, gdy podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje będą wymagały uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia złożenia przez Klienta żądania reklamacyjnego ustosunkuje się do żądania. Jeżeli w ciągu tych 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, o wymianę rzeczy lub usunięcia wady albo Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
 7. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny podany przez Klienta w reklamacji.
 8. W każdym z przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, koszty dostawy ponosi Sprzedający, przy czym o terminie dostarczenia Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę. Termin dostarczenia nowego produktu może być wydłużony z uwagi na konieczność jego zamówienia przez Sprzedawcę u podmiotów trzecich.
 9. Klient, który wykonuje uprawnienie z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. Koszty dostarczenia wadliwego towaru przez Klienta Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ponosi Sprzedawca.
 10. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi można składać również na adres poczty elektronicznej Sklepu:sklep@czesci-sojka.pl.
 11. W odniesieniu do Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez tych Klientów związane z przestojem maszyn, urządzeń lub przedsiębiorstwa (całości lub części), opóźnieniami w dostawie nowych Towarów, w tym nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z demontażem Towarów, części z maszyn ani odpowiedzialności za szkody, o których mowa w art. 566 k.c.

§9 Opinie


 1. W określonym terminie po realizacji Zamówienia, Klient posiadający Konto - może zostać poproszony w wiadomości e-mail o dodanie Oceny obsługi zamówienia oraz oceny poszczególnych Towarów. Ocena obsługi zamówienia oraz ocena poszczególnych Towarów jest dobrowolna i nieodpłatna, a w celu jej dokonania należy kliknąć na link, który przenosi na osobną stronę. W ramach jednego zamówienia - Klient ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania ww Ocen.
 2. W ramach ww. Ocen Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną limitowaną do 65 535 znaków słownych. Ww. Oceny są automatycznie podpisywane imieniem Klienta i miastem, które jest wskazane przez Klienta przy rejestracji Konta.
 3. Oceny są przechowywane i widoczne dla innych użytkowników Sklepu na stronie Sklepu Internetowego, a także na stronach internetowych https://zaufaneopinie.idosell.com oraz https://trustedreviews.idosell.com.
 4. Sprzedawca nie weryfikuje merytorycznie, nie kontroluje Ocen o zamówieniach. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach Ocen. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Ocen w całości lub w części na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
 6. Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrzych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich. Zakazane jest także umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji itp.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za redagowane przez siebie i umieszczane wypowiedzi, w szczególności odpowiedzialny jest za naruszenie praw lub dóbr osób trzecich.
 8. Na wyraźną prośbę Klienta treść Ocen może zostać ukryta dla innych użytkowników Sklepu, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę Sklepu i Towaru.

§ 10 Własność intelektualna


Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu Internetowego.

§11 Postanowienia końcowe


 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2021
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania strony internetowej, a także poprawy ochrony prywatności Klientów i zapobieganiu nadużyciom. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klientów zarejestrowanych za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającą odnośnik do tekstu nowego regulaminu. Nowa wersja regulaminu wiąże zarejestrowanych Klientów, jeśli w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania nie oświadczą oni, że nie akceptują wprowadzonych w Regulaminie zmian. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.
 3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją właściwego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 5. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 6. Z uwzględnieniem § 7 ust. 11 Regulaminu, w zakresie Umów zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumentów, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumentów.
 7. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów lub przedsiębiorców na prawach konsumentów, w tym tych obowiązujących na terenie kraju, w którym podmioty te mają swoje miejsce zamieszkania a przepisy tam obowiązujące są korzystniejsze dla nich niż przepisy prawa polskiego.

Załącznik 1 - Formularz odstąpienia od umowy

Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 31 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2021-07-23
Szybka dostawa
2021-08-11
SUPER
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel